นำเข้าสินค้าในขั้นตอนง่าย - เงื่อนไขการชำระเงิน

ภาษีบริการ

ผู้เสียภาษีนำเข้าสินค้าได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าสามารถชำระภาษีขายของสินค้าและบริการได้โดยตรงในการคืนภาษีแทนในการประกาศศุลกากร การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่สินค้านำเข้าตามขั้นตอนแบบง่าย จะต้องดำเนินการตามระยะเวลาการชำระบัญชีที่ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น การนำเข้าสินค้าเป็นไปตามขั้นตอนง่าย ๆ อย่างไร?

การนำเข้าสินค้าตามขั้นตอนง่าย ๆ - เงื่อนไข

ผู้เสียภาษีมีทางเลือกในการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าโดยไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับสำนักงานศุลกากรล่วงหน้าตามมาตรา 33a แห่งพระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่ม โอกาสดังกล่าวมีให้โดยขั้นตอนทางศุลกากรที่ง่ายขึ้น

เพื่อให้สามารถแสดงการนำเข้าสินค้าในขั้นตอนง่าย ๆ และใช้การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแสดงทั้งภาษีขายและภาษีซื้อในการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่มต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ:

  1. แจ้งให้หัวหน้าสำนักงานสรรพากรและผู้มีอำนาจของสำนักงานศุลกากรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความประสงค์ที่จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าสินค้าในการแสดงรายการภาษีก่อนเริ่มระยะเวลาการชำระบัญชีซึ่งมีแผนที่จะเริ่มใช้ใหม่ หลักเกณฑ์การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. นำเสนอต่อหัวหน้าสำนักงานศุลกากรก่อนที่จะมีการดำเนินการพิธีการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนนำเข้า:
  • หนังสือรับรองการไม่ค้างชำระในการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมที่ครบกำหนดและในการชำระภาษีบุคคลธรรมดาที่ประกอบเป็นรายได้ของงบประมาณของรัฐ เกินแยกต่างหากสำหรับแต่ละชื่อ รวมทั้งแยกต่างหากสำหรับแต่ละภาษี ตามลำดับ 3% ของจำนวนเงินสมทบที่ค้างชำระและหนี้สินภาษีที่ถึงกำหนดชำระ ในภาษีบุคคล
  • การยืนยันการลงทะเบียนของผู้เสียภาษีเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้งานอยู่

นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว คุณควรจำไว้ว่า:

  • ผู้เสียภาษีไม่ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อหัวหน้าสำนักงานศุลกากรหากมีเอกสารที่ถูกต้องอยู่แล้วเช่น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนนำเข้า
  • ข้อกำหนดในการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถือว่าเป็นไปตามหากผู้เสียภาษียื่นคำประกาศที่มีเนื้อหาเดียวกัน
  • ผู้เสียภาษีต้องจัดเตรียมเอกสารยืนยันการชำระภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าในการแจ้งภาษีภายใน 4 เดือนหลังจากเดือนที่มีภาระภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้า

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นและไม่มีการแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เสียภาษีจะเสียสิทธิ์ในการชำระภาษีโดยใช้ขั้นตอนทางศุลกากรที่ง่ายขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนภาษีที่ต้องชำระจากการนำเข้าสินค้าซึ่งต้องชำระ การประกาศภาษีที่กำหนด

นอกจากนี้ การไม่แสดงเอกสารอาจส่งผลให้สูญเสียสิทธิ์ในการชำระภาษีในการแจ้งภาษีเป็นระยะเวลา 36 เดือน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวเป็นทางเลือกและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าสำนักงานสรรพากร

การนำเข้าสินค้าตามขั้นตอนง่าย ๆ - ภาษีอากร

ตามกฎแล้วภาระภาษีที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าในภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีหนี้ทางศุลกากรเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อสินค้าถูกนำเข้าภายใต้ขั้นตอนที่ง่ายขึ้น ภาษีที่ครบกำหนดจากการนำเข้าสินค้าจะแสดงในการประกาศภาษีมูลค่าเพิ่ม-7 ที่ยื่นสำหรับเดือนที่หนี้ศุลกากรเกิดขึ้น